สมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเส้นใยโพลีโพรพิลีน

  • ทศพร ศรีคำมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • ฉัตรฑริกา เพียงพิมาย
  • กิตติ แสงนิล
  • ขัตติย ชมพูวงศ์
  • ชุดาภัค เดชพันธ์
  • ศตคุณ เดชพันธ์
  • ธนากร ภูเงินขำ
คำสำคัญ: เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์, เส้นใยโพลีโพรพิลีน, กำลังอัด, กำลังดัด

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังอัดและกำลังดัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันและกากดินล้างเป็นวัสดุตั้งต้น โดยเส้นใยโพลีโพรพิลีนถูกเพิ่มในจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ร้อยละ0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 โดยปริมาตร สารละลายด่างในงานวิจัยนี้คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NH) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 10 โมลาร์และสารละลายโซเดียมซิลิเกต (NS) ที่มีสัดส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 ใช้อัตราส่วนทรายต่อวัสดุ
ประสานเท่ากับ 0.50 และใช้สารกันซึมต่อวัสดุประสานเท่ากับ 5.0 โดยน้ำหนักของวัสดุประสานทุกอัตราส่วนผสม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการใช้เส้นใยโพลีโพรพิลีนสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมที่ไม่มีเส้นใย นอกจากนี้เส้นใยโพลีโพรพิลีนยังสามารถช่วยเพิ่มความเหนียวและการดูดซับพลังงานก่อนการวิบัติได้ซึ่งสามารถช่วยชะลอการวิบัติแบบทันทีทันใดได

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้