ดัชนีความเสียหายสำหรับการประเมินความเสียหายผนังอิฐก่อในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

  • วนัชพร งามประเทืองโสภา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • จรัญ ศรีชัย
  • สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
คำสำคัญ: ดัชนีความเสียหาย, ผนังอิฐก่อ, แรงแบบวัฏจักร, ค้ำยันเทียบเท่า

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการกำหนดดัชนีความเสียหายที่เหมาะสม สำหรับการประเมินผนังอิฐก่อในโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (Masonry Infilled RC Frame) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์บ่งชี้ระดับความความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้แรงแผ่นดินไหว ดัชนีความเสียหายจะคำนวณจากผลการวิเคราะห์และจากแบบจำลองโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กร่วมกับแบบจำลองผนังอิฐก่อ โดยอาศัยสมการของ Park-Ang  และทำการปรับแก้ค่าดัชนีให้สอดคล้องกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษานี้มาจากการรวบรวมผลการทดสอบในอดีต ของโครงสร้างคอนกรีตที่มีผนังอิฐก่อภายใต้แรงกระทำด้านข้างแบบวัฏจักร ในส่วนของการจำลองพฤติกรรมของโครงสร้างผนังอิฐก่อเพื่อการประเมินความเสียหาย จะจำลองเป็นลักษณะค้ำยันเทียบเท่าสองค้ำยันวางตัวเป็นรูปกากบาท โดยที่ค้ำยันแต่ละตัวรับแรงได้เฉพาะแรงอัด จากนั้นนำผลการวิเคราะห์มาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างผนัง โดยพิจารณาจากค่าการเสียรูปและการสลายพลังงาน และคำนวณเป็นดัชนีความเสียหายให้เหมาะสมกับระดับความเสียหายแต่ละระดับ ดัชนีความเสียหายที่กำหนดขึ้นสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและประเมินสมรรถนะอาคารประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

จรัญ ศรีชัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>