ปัญหาในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษาอาคารโรงพยาบาลของภาครัฐ

  • พีรรัตน์ อาทรกัลป์ โครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
  • วสันต์ ธีระเจตกูล
คำสำคัญ: โครงการก่อสร้าง, ปัญหางานก่อสร้าง, โรงพยาบาลของรัฐ

บทคัดย่อ

ในการบริหารโครงการก่อสร้างมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และมีระยะเวลาดำเนินงานที่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง และมีผลกระทบเกิดขึ้นได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุ และผลกระทบของปัญหา อีกทั้งหาแนวทางป้องกันปัญหาในกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลมาจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการโครงการ และการสนทนากลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัญหา จำแนกตามผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงาน ผลศึกษาพบว่ามี 4 ปัญหา คือ การปรับแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่เกิดจากเจ้าของโครงการ ปัญหาการแบ่งระยะก่อสร้างผิดพลาด ปัญหางานออกแบบผิดพลาดของผู้ออกแบบ ปัญหาดินสไลด์บ้านข้างเคียง มีผลกระทบทั้งด้าน เวลา และค่าใช้จ่าย และ 1 ปัญหา คือ ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มีผลกระทบต่อเวลา โดยได้เสนอแนวทางการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยหลักการ 5 ประการ อาทิเช่น หลักการจัดการความเสี่ยง แผนภูมิก้างปลา หลักการควบคุมคุณภาพ การศึกษานี้จึงเป็นแนวทางในการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหา และนำไปปรับใช้ในโครงการอื่นต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง