การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเลื่อนสไลด์ได้อิสระในแนวราบโดยใช้วิธียิงเป้า

  • วันวิสา รักษาสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อภิญญา ศิริศรีรัตนา
  • ปฏิญญา แก้วคูนอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สุธาวาส จันทร์เรือง
  • ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://orcid.org/0000-0002-9615-7488
คำสำคัญ: การแอ่นตัวมาก, พฤติกรรมการโก่งเดาะ, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, ระเบียบวิธียิงเป้า

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้น้าเสนอการวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเคลื่อนที่ได้อิสระในแนวราบ ซึ่งคานรับน้ำหนักบรรทุกแบบกระจายสม่ำเสมอ ตลอดความยาวคาน และมีแรงอัดที่ปลายคานกระท้าตามแนวราบ สมการครอบคลุมปัญหาของคานสร้างจากความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตของเส้นโค้งใน ระนาบของชิ้นส่วนย่อยของโครงสร้างคาน และจากการพิจารณาสมดุลของแรงและโมเมนต์ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 แบบ ไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งจัดเป็นปัญหาค่าเงื่อนไขขอบเขตแบบ 2 จุด ผลค้าตอบเชิงตัวเลขหาได้โดยใช้ระเบียบวิธียิงเป้า (Shooting Method) ตรวจสอบความถูก ต้องของค้าตอบที่ได้จากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลการศึกษาเชิงตัวเลขมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกแบบกระจายสม่ำเสมอและค่าแรงอัด ที่จุดรองรับ ต่อพฤติกรรมการโก่งเดาะของคาน ผลค้าตอบเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่า น้ำหนักบรรทุกแบบกระจายสม่ำเสมอและแรงอัดที่ปลายคาน ส่งผลท้า ให้จุดรองรับของคานเคลื่อนที่และสูญเสียเสถียรภาพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง