อิทธิพลของอัตราส่วน Na2SiO3/NaOH ต่อกำลังอัดแกนเดียว และการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์

  • ศุภกร ลือพงศ์พัฒนะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
คำสำคัญ: กำลังอัดแกนเดียว, การอัดตัวคายน้ำ, ดินเหนียวอ่อน, เถ้าลอย, จีโอโพลิเมอร์

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วน Na2SiO3/NaOH ต่อกำลังอัดแกนเดียว และการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ ดินเหนียวอ่อนเก็บที่ความลึก 5-8 เมตร บริเวณคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีปริมาณความชื้นของดินเหนียวอ่อน (Water content, Wn) เท่ากับ 2LL (LL คือขีดจำกัดเหลว) และอัตราส่วนดินเหนียวอ่อนต่อเถ้าลอย (SC/FA) เท่ากับ 70/30 ในขณะที่อัตราส่วนอัลคาไลน์ต่อเถ้าลอยเท่ากับ 0.6 (Liquid alkaline:Fly ash, L/FA) อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate, Na2SiO3) ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide, NaOH) เท่ากับ 50/50, 70/30, 80/20 และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8 โมลาร์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน Na2SiO3/NaOH ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติกำลังอัดแกนเดียวและการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ที่อัตราส่วน Na2SiO3/NaOH เท่ากับ 80/20 ให้ค่ากำลังอัดแกนเดียวต่ำสุด, ค่าอัตราส่วนโพรงสูงสุด และค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำสูงสุด เนื่องจากปริมาณ NaOH น้อยลงส่งผลให้ความสามารถในการชะละลายเถ้าลอยลดลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>