กรอบความคิดของรายละเอียดการพิจารณาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2556 กับ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

  • นฤมิต คำวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • วัชระ สัตยาประเสริฐ
คำสำคัญ: กฎหมายการร่วมลงทุน, กรอบความคิด, การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ, การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งผลไปยังการเติบโต ของเศรษฐกิจ และ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของทรัพยากรมนุษย์จึงมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นมากมายหลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้า ถนนทาง ด่วน มอเตอร์เวย์ เป็นต้น สิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้ รัฐบาลได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสัมปทาน เพื่อทำการก่อสร้างขึ้น โดยยึดหลักการ ทำงานภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้อ่านมาตราข้อกฎหมายแล้ว พบว่ามีจุดที่ซับซ้อนและทำความเข้าใจยากหลายจุด จึงนำมาปรับปรุงให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใน รูปแบบกรอบความคิด เพื่อสามารถตอบประเด็นคำถามที่ยังคงค้างได้ โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ลักษณะ แบบสอบถามที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน สำหรับการใช้กรอบความคิด แล้วนำข้อมูลมา สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัดของกฎหมายการร่วมลงทุน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
คำวิเศษน. และ สัตยาประเสริฐว., “กรอบความคิดของรายละเอียดการพิจารณาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2556 กับ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562”, ncce27, ปี 27, น. INF01-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน