การศึกษาผลกระทบของชนิดวัสดุปอซโซลานต่อความทนททานในการกัดกร่อน ของสารละลายกรดซัลฟูริก

  • สุรเชษฐ์ วรรณา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
  • เอื้อบุญ ที่พี่ง
  • จิรา ธรรมนิยม
คำสำคัญ: วัสดุปอซโซลานธรรมชาติ, วัสดุปอซโซลานดัดแปลง, การต้านทานสารละลายกรดซัลฟูริก

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อนในสารละลายกรดซัลฟูริกของซีเมนต์เพสต์ที่มีส่วนผสมวัสดุปอซโซลาน ดัดแปลงและวัสดุปอซโซลานธรรมชาติ โดยวัสดุปอซโซลานธรรมชาติที่ใช้ในงานวิจัยมีการนำมาบดให้ละเอียดก่อนเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้มีขนาดที่ ละเอียดขึ้นก่อนทำการทดลอง โดยซีเมนต์เพสต์ที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาจะหล่อเป็นก้อนตัวอย่างขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร และใช้อัตราส่วนน้ำต่อ วัสดุประสานเท่ากับ 0.30 จากผลการวิจัยพบว่าชนิดและประเภทของวัสดุปอซโซลานมีผลต่อการต้านทานการกัดกร่อนของสารละลายกรดซัลฟูริก โดยวัสดุ ปอซโซลานธรรมชาติจะมีการต้านทานสารละลายกรดซัลฟูริกได้ดีที่สุดรองลงมาคือวัสดุปอซโซลานดัดแปลงประเภทที่มีอัตราส่วนแคลเซียมต่อซิลิก้าต่ำส่วน วัสดุปอซโซลานดัดแปลงที่มีอัตราส่วนแคลเซียมต่อซิลิก้าสูงจะมีความสามารถต้านทานสารละลายกรดซัลฟูริกได้น้อยที่สุด ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้พบว่า อัตราส่วนแคลเซียมต่อซิลิก้าจะมีผลต่อการต้านทานต่อการกัดกร่อนสารละลายกรดซัลฟูริกอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง