นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์

  • ไตรทศ ขำสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • ภาคภูมิ มงคลสังข์
  • สมศักดิ์ ชินวิกัย
คำสำคัญ: แผ่นพื้นซีเมนต์, ใบจาก, ชุมชนบางกอบัว, สิ่งแวดล้อม, นวัตกรรม

บทคัดย่อ

โครงงานการศึกษาและวิจัยการนำผลิตภัณฑ์จากต้นจากมาประยุกต์ใช้กับวัสดุแผ่นพื้นซ๊เมนต์ เพื่อแก้ปัญหาใบจากเหลือทิ้ง สร้างมลภาวะให้กับชุมชนบางกอบัว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในการศึกษาได้นำผลิตภัณฑ์ใบจากเหลือทิ้งและลูกจากมาเป็นส่วมผสมเพิ่มในเนื้อซีเมนต์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดปริมาณเศษใบจากที่สร้างปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว โดยการทดลองและทดสอบการออกแบบสัดส่วนผสมของเศษใบจากที่เหมาะสมกับการผสมในแผ่นพื้นซีเมนต์เพื่อให้ได้ความแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และได้ใช้สีเขียวจากใบจากและสีน้ำตาลจากลูกจากในการทำสีของแผ่นพื้นให้เกิดความสวยงามสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นซ๊เมนต์ได้ด้วย จากการทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดตามมาตรฐานการทดสอบ ของแผ่นพื้นซีเมนต์ พบว่าสัดส่วนใบจากที่เหมาะสมควรอยู่อัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 3 ถึง 5 เปอร์เซนต์ ของการแทนที่ทรายที่ใช้ผสมต่อหน่วยน้ำหนัก จะสามารถให้ความแข็งแรงและคงทนที่ดี และการย้อมสีจากใบจากและลูกจาก ทำให้ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นซ๊เมนต์มีความสวยงาม ช่วยลดต้นทุนในการนำสีฝุ่นซึ่งมีราคาที่สูงกว่ามาใช้ ดังนั้นการศึกษานวัดกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์ จึงเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-07
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง