กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมด้วยขยะทะเล Download Download PDF