สมบัติการไหลและกำลังรับแรงอัดของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผลิตจากขยะฝาขวดน้ำพลาสติก แทนที่มวลรวมละเอียด

  • ชญานิษฐ์ ปัญญสุทธิ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  • ภีม เหนือคลอง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  • พิชชา จองวิวัฒสกุล ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  • ธนกร ชมภูรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
  • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
คำสำคัญ: วัสดุควบคุมกำลังต่ำ, ขยะพลาสติก, ฝาขวดพลาสติก, วัสดุพื้นทาง

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดจากการใช้เพียงครั้งเดียวเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (CLSM) ที่นำขยะพลาสติกจากฝาขวดน้ำมาใช้ทดแทนมวลรวมละเอียดที่ปริมาณ 20 30 40 และ 50% โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย น้ำ ทรายธรรมชาติ และขยะพลาสติกจากฝาขวดน้ำ คุณสมบัติที่ศึกษาประกอบด้วย ความสามารถในการไหลแผ่ และกำลังรับแรงอัดที่อายุการบ่ม 7 14 และ 28 วัน จากผลการทดสอบพบว่าการใช้ขยะฝาขวดน้ำพลาสติกบดละเอียดแทนที่ทรายธรรมชาติในปริมาณที่มากขึ้นทำให้ความสามารถในการยุบตัวไหลแผ่และความสามารถในการรับกำลังอัดแกนเดียวลดลง อย่างไรก็ตาม การแทนที่ทรายธรรมชาติด้วยขยะฝาขวดน้ำพลาสติกบดละเอียดในปริมาณ 30 40 และ 50% สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุควบคุม
กำลังต่ำสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุพื้นทางได้

 

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
How to Cite
[1]
ปัญญสุทธิ์ช., เหนือคลองภ., จองวิวัฒสกุลพ., ชมภูรัตน์ธ., และ ลิขิตเลอสรวงส., “สมบัติการไหลและกำลังรับแรงอัดของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผลิตจากขยะฝาขวดน้ำพลาสติก แทนที่มวลรวมละเอียด”, ncce27, ปี 27, น. MAT29-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง