กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าปะเภทสำนักงาน ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระบบออนกริด และไฮบริด กรณีศึกษา: อาคารพาณิชย์ขนาด 1,600 ตารางเมตร Download Download PDF