การศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่ม โครงการก่อสร้างอาคาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  • ชยุต พันนิทา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • กวิน ตันติเสวี
คำสำคัญ: ผลกระทบโรคโควิด-19, ต้นทุนค่าใช้จ่าย, ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่ม โครงการก่อสร้างอาคาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19” เป็นการศึกษาผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการและดำเนินการตามมาตราการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มของแรงงานก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุการต้องปิดแคมป์คนงาน เป็นเวลา 30 วัน มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างไร ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องภายหลังจากกลับมาทำการก่อสร้างโครงการ   และการสอบถามข้อมูลผลกระทบด้านต่าง ๆ จากโครงการก่อสร้างขนาดกลาง จำนวน 36 กลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาครั้งนี้   ได้ผลข้อสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กับโครงการก่อสร้างขนาดกลาง อาทิ  1.) ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นในช่วงการปิดแคมป์คนงาน ระยะเวลา 30 วัน  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลคนงานในช่วงของการปิดแคมป์คนงาน เช่น  ค่าอาหาร  ค่าของใช้ประจำวัน  ค่ายารักษาโรค   ค่าเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกัน  และค่าขนส่งสำหรับการจัดการต่าง ๆ        2. ) ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม สำหรับมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ในกลุ่มคนงาน เป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องรายเดือนและเกิดขึ้นเป็นรายครั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายการฉีดวัคซีนให้คนงาน ค่าจัดการแคมป์คนงาน ค่าจัดการปรับห้องน้ำคนงาน ค่าตรวจ ATK สำหรับคนงาน ค่าขนส่งคนงานที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ปกติ ค่าเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันคนงาน และค่าจัดการฆ่าเชื้อโรค เพื่อลดการแพร่ระบาด  3.) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง