เว็บแมพเซอร์วิสสำหรับให้บริการข้อมูลระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • รจณา คูณพูล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • พรนรายณ์ บุญราศรี
  • พงศ์ศักดิ์ ศุขมณี
  • กนกวรรณ เกลี้ยงสง
คำสำคัญ: เว็บแมพเซอร์วิส, ระบบสาธารณูปโภค, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลระบบสาธารณูปโภคด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำ เว็บแมพเซอร์วิส(WMS) สำหรับให้บริการข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บแ มพเซอร์วิส โดยใช้โปรแกรม QGIS ในการจัดทำฐานข้อมูล และสร้างเว็บแมพเซอร์วิสด้วยโปรแกรม Geoserver เผยแพร่ข้อมูลสู่อินเทอร์เน็ต เป็นแผนที่ฐานร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่และ ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เพื่อให้บริการในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ พร้อมจัดทำระบบการแจ้งซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อ เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการแจ้งซ่อม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการWMS มีผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งสิ้น 468 คน มีประเด็น วัดความพึงพอใจทั้งหมด 20 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 63.45 นอกจากนี้กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สามารถนำWMS ไปใช้งานได้จริง ช่วยประหยัดงบประมาณองค์กร รวมทั้งง่ายต่อการจัดการและบำรุงรักษา สามารถค้นหาและระบุ ตำแหน่งที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่เกิดการชำรุดหรือได้รับ ความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้