การทดสอบค่าการยอมให้น้ำซึมผ่านได้ในดินบวมตัวแม่เมาะ และการประมาณระยะเวลาน้ำไหลซึมจากแหล่งน้ำจนถึงอาคารที่เกิดความเสียหาย

  • จุฬาลักษณ์ ทองแท่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา
คำสำคัญ: ดินบวมตัว, การยอมให้น้ำซึมผ่านได้ของดิน, การไหลซึมของน้ำในดินบวมตัว

บทคัดย่อ

ค่าการยอมให้น้ำซึมผ่านได้ (k) นับเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับดินบวมตัว เนื่องจากสามารถนำไปใช้คาดคะเนระยะเวลาที่อาจเกิดการยกตัวของผิวดินและอาคารที่ก่อสร้างบนดินบวมตัวจนเกิดความเสียหายได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระยะห่างระหว่างหลุมเจาะสำหรับอัดฉีดสารที่จะใช้สำหรับลดศักยภาพในการพองตัวของดินอีกด้วย บทความนี้นำเสนอการทดสอบหาค่าการยอมให้น้ำซึมผ่านได้ของดินบวมตัวจากพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนาม ผลการทดสอบพบว่าค่าการยอมให้น้ำซึมผ่านได้ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการมีค่าเท่ากับ 4.49E-08 cm/s และผลที่ได้จากการทดสอบในภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 6.29E-05 cm/s นอกจากนั้นยังได้มีการทดสอบแบบจำลองการไหลซึมของน้ำจากแหล่งน้ำไปยังอาคารหลังหนึ่งที่ได้เกิดความเสียหายจากการพองตัวของดินบวมตัวใต้อาคาร ซึ่งพบว่าการทดสอบแบบจำลองดังกล่าวนั้น ให้ผลการประมาณระยะเวลาหลังจากการสร้างแหล่งน้ำจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นกับอาคารหลังดังกล่าวใกล้เคียงกับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้