การวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้แรงกระทำและอุณหภูมิสูงด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์

  • บัญญวัต นกโพธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มณฑกานต์ ยาพรหม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มัณฑนา เม่นขำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์
คำสำคัญ: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, คอนกรีต, อุณหภูมิสูง, ไฟไนต์อิลิเมนต์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างยังคงไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ ต้นทุนของวัสดุและค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการแรงงานที่มีทักษะในการก่อสร้าง ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้แต่เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยังขาดข้อมูลการศึกษาอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมภายใต้อุณหภูมิสูง ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้สร้างแบบจำลองผนังคอนกรีตที่ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3 มิติด้วยชุดคำสั่ง ANSYS ซึ่งแบบจำลองมีลักษณะเป็นผนังซ้อน 2 ชั้น มีโครงถักอยู่ภายใน โดยผนังมีขนาด กว้าง12 ซม. ยาว 132 ซม. และสูง 77 ซม. จากนั้นได้การวิเคราะห์ผนังคอนกรีตที่มีแรงกระทำแนวดิ่งภายใต้อุณหภูมิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผนังดังกล่าว โดยจากการศึกษาพบว่าผนังคอนกรีตภายใต้อุณหภูมิสูงจะทำให้กำลังรับน้ำหนักของคอนกรีตลดลงและเกิดการโก่งงอ เมื่อเทียบกับผนังคอนกรีตในสภาวะปกติและประกอบกับเมื่อมีแรงกระทำทั้งแนวดิ่งทำให้เกิดการโก่งตัวของผนังคอนกรีตที่สูงขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
How to Cite
[1]
นกโพธิ์บ., ยาพรหมม., เม่นขำม., และ ดวงวิไลลักษณ์ท., “การวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้แรงกระทำและอุณหภูมิสูงด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์”, ncce27, ปี 27, น. STR23-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้