การศึกษาต้นทุนโครงการอาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน

  • เทชฤทธิ์ ศรีธนาวหะนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสำคัญ: ประมาณราคา, งบประมาณ, การก่อสร้าง, อาคารสูง, คอนโดมิเนียม

บทคัดย่อ

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูงในกรุงเทพฯเขตชั้นในมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ทำไว้ เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆที่คาดไม่ถึง เช่น ปัญหาร้องเรียนจากบ้านข้างเคียง การออกแบบที่ก่อสร้างยาก แรงงานติดโรคโควิด-19 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น เพื่อศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจปรับลดต้นทุนต่อรองราคาประมูลงานในแต่ละหมวดงานได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการประมาณราคาโดยวิธีพารามิเตอร์ ซึ่งจะทำการออกแบบพารามิเตอร์จากค่าใช้จ่ายจริงของโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และนำพารามิเตอร์ที่ออกแบบมาทดสอบประมาณราคาค่าก่อสร้างกับโครงการที่ก่อสร้างจบไปแล้ว และเปรียบเทียบผลการทดลองเพื่อสรุปหารูปแบบ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่ารูปแบบพารามิเตอร์ที่นำไปประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมีจำนวน 7พารามิเตอร์

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง