การควบคุมงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐด้วยเทคนิคปัจจัยในการควบคุมเวลา

  • ยศกร ชลรัตน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชัยณรงค์ อธิสกุล
คำสำคัญ: โครงการของภาครัฐ, ปัญหาและปัจจัยในการควบคุมเวลา, การจัดการงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

การจัดการงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐด้วยเทคนิคในการควบคุมเวลานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้บริษัทผู้รับจ้างนั้นได้ผลลัพธ์ในการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งตรงตามเป้าหมายของบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานของภาครัฐที่ดำเนินการว่าจ้าง ดังนั้นผู้บริหารงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐจำเป็นจะต้องจัดการในหัวข้อที่เป็นปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ มากมายในการควบคุมเวลาของงานก่อสร้าง การระบุปัญหาและปัจจัยในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐที่ทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จและตรงตามกรอบเวลาของเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างนั้น เป็นเทคนิคหนึ่งในการทำให้เห็นถึงปัญหาและปัจจัยสำคัญในการควบคุมเวลาในงานก่อสร้างของภาครัฐที่มีมากมาย นั้นเป็นประโยชน์มากในการจัดการงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยในการควบคุมเวลาของงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐ ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย (1) การคัดเลือกปัญหาและปัจจัยในการควบคุมเวลาของงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐจำนวน 14 ปัญหาและปัจจัย ซึ่งรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม (2) การเก็บและรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐในจังหวัดระยองประเทศไทย 15 โครงการ มูลค่าโครงการตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปของบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทกับกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ของประเทศไทย (3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อสรุปผลลัพธ์ของปัญหาและปัจจัยในการควบคุมเวลาสำหรับการจัดการงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐ โดยปัญหาและปัจจัยในการควบคุมเวลางานก่อสร้างโครงการของภาครัฐพบปัญหาและปัจจัยระดับสูงมาก ได้แก่ การจัดการระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 และจากปัญหาและปัจจัยในการควบคุมเวลาที่ได้นั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการของภาครัฐทุกๆโครงการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการงานก่อสร้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทผู้รับจ้างได้ในโครงการถัดไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>