การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้ทางพิเศษต่อการใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) บนโครงข่ายทางพิเศษ

  • เสาวนี ศรีสุวรรณ กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • ธนุตม์ กล่อมระนก
  • ธนพร กรีวงษ์
  • ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล
  • เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร
คำสำคัญ: ทางพิเศษ, พฤติกรรมผู้ใช้ทางพิเศษ, สัดส่วนผู้ใช้ทางพิเศษ, ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ M-Flow

บทคัดย่อ

การเปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษมีทางเลือกในการชำระค่าผ่านทางมากขึ้น บทความนี้นำเสนอการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษและการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษระบบเดิมไปสู่ ระบบ M-Flow บนโครงข่ายทางพิเศษ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสดและ Easy Pass/M-Pass ทั้งกลุ่มรถทั่วไปและกลุ่มรถบรรทุก จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มรถทั่วไปที่ชำระด้วยเงินสดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบ M-Flow มากกว่ากลุ่มที่ชำระด้วย Easy Pass/M-Pass ประมาณร้อยละ 14.4 เนื่องจากประหยัดเวลาในการผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับกลุ่มรถบรรทุกทั้งที่ชำระเงินด้วยเงินสดและ Easy Pass/M-Pass มีแนวโน้มที่จะชำระค่าผ่านทางแบบเดิมประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจกระทบกับกระบวนการทำงานในหน่วยงาน นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระเงินด้วยเงินสดและ Easy Pass/M-Pass ทั้งกลุ่มรถทั่วไปและรถบรรทุก จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ M-Flow ได้แก่ ส่วนลด การประหยัดระยะเวลารถติดหน้าด่าน และการชำระเงินหลังใช้บริการ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
ศรีสุวรรณเ., กล่อมระนกธ., กรีวงษ์ธ., ปัญญาชัยวัฒนากูลศ., และ รัตนปัญญากร เ., “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้ทางพิเศษต่อการใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) บนโครงข่ายทางพิเศษ”, ncce27, ปี 27, น. TRL39-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>