กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ราคาถูกโดยใช้ค่าแก้ MADOCA ด้วยการ รังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงแบบสถิตในประเทศไทย Download Download PDF