การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการรับมือขององค์กรก่อสร้างในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

  • เฟื่องสิริ ฤทธิ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สุธาริน สถาปิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิโรจน์ รุโจปการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ความยืดหยุ่นขององค์กร, องค์กรก่อสร้าง, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นเหตุให้องค์กรต่องทบทวนแนวทางการทํางานจากความยืดหยุ่นขององค์กรที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้องค์กรประกอบการได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตได้ในภาวะที่ไม่แน่นอน งานวิจัยนี้จึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการรับมือขององค์กรก่อสร้างในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผ่านแบบสอบถามจํานวน 327 ตัวอย่างของผู้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อสร้าง ผลการวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มปัจจัยได้ 5 กลุ่ม โดยมีปัจจัยความยืดหยุ่นขององค์กรอธิบายได้สูงสุด รองลงมาเป็นปัจจัย
ความเป็นผู้นํา ปัจจัยประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ปัจจัยความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยผลการดําเนินงานขององค์กร ตามลําดับ ทั้งนี้แบบจําลองที่ได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพอใช้ (χ2/df = 2.920, CFI = 0.904, GFI = 0.833, AGFI = 0.801 และ RMSEA=0.077)

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง