การวิเคราะห์คานคอนกรีตอัดแรงในสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีด้วยแบบจำลอง FEM โดยโปรแกรม ATENA

  • ณิชารินทร์ นิธิเมธาพร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  • เกียรติศักดิ์ สุรสิห์ไกรสร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  • เจตญา ศิลาบุญศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  • ปัญญาวุธ จิรดิลก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  • ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  • กวิน สายประเสริฐกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
คำสำคัญ: การประเมินสภาพ, สะพานคอนกรีตอัดแรงแบบอัดแรงทีหลัง, โครงสร้างสะพานส่วนบน, การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

บทคัดย่อ

สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบอัดแรงทีหลังโดยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลจึงมีแนวโน้มสูงที่จะสูญเสียเหล็กรับแรงเสริมเนื่องจากการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียอัตราส่วนการเสริมแรงและการหลุดลอกของคอนกรีต รวมทั้งยังมีการสูญเสียเนื่องจากการเสื่องแรงของลวดอัดแรงที่ส่งผลให้โครงสร้างสะพานเกิดการโก่งตัวและรอยแตกร้าว ทำให้สูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักและส่งผลต่อเสถียรภาพของโครงสร้าง รวมถึงมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพโครงสร้างคานสะพานส่วนบน โดยการศึกษาพฤติกรรมและทำนายรูปแบบความล้มเหลวของโครงสร้างสะพานโดยใช้แบบจำลอง 2 มิติ ด้วยการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Finite Element) โดยโปรแกรม ATENA 2D และใช้ข้อกำหนดต่างๆโดยอ้างอิงจาก AASHTO LRFD-2007 จากผลการวิเคราะห์แบบจำลองนี้พบว่าอิทธิพลของการเสื่อมแรงของลวดอัดแรงมีผลมากกว่าอิทธิพลจากการกัดกร่อนของปฎิกิริยาคลอโรชั่น นอกจากนี้สะพานมีค่ามากกว่ามาตรฐาน AASHTO ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคานมีการเสื่อมสภาพเพียงเล็กน้อย ดังนั้นสะพานยังสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดีจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้าง รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้าง เพื่อยืดอายุการใช้งานในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
นิธิเมธาพรณ., สุรสิห์ไกรสรเ., ศิลาบุญศักดิ์เ., จิรดิลกป., จิระวัฒนาสมกุลธ., และ สายประเสริฐกิจก., “การวิเคราะห์คานคอนกรีตอัดแรงในสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีด้วยแบบจำลอง FEM โดยโปรแกรม ATENA”, ncce27, ปี 27, น. STR11-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง