ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในขั้นตอนลูกค้าตรวจรับบ้าน กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรทาวน์โฮม 3 ชั้นก่อสร้างโดยระบบพรีคาสท์

  • พชร อิสสระโชติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สุชัญญา โปษยะนันทน์
คำสำคัญ: ข้อบกพร่อง, การส่งมอบบ้าน, งานสถาปัตยกรรม, ก่อสร้างระบบพรีคาสท์

บทคัดย่อ

การก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย ทั้งในภาคของแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในการก่อสร้างนั้นมีการใช้แรงงานในประเทศจำนวนมาก แตกต่างกันไปตามความสามารถในการผลิต โดยเทคโนโลยีพรีคาสต์สามารถใช้เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด การใช้เทคนิคการก่อสร้างโดยพรีคาสท์ช่วยปรับปรุงคุณภาพของงาน ประหยัดเวลา และลดต้นทุนการก่อสร้างและบำรุงรักษา จากการศึกษาในปัจจุบัน พบว่ามีข้อบกพร่องและการแก้ไขงานในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการ ดังนั้นโครงการและวิศวกรจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่อง การศึกษานี้เป็นไปตามหลักการของ Pareto ประเภทข้อบกพร่องมีความสัมพันธ์กับจำนวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในงานวิจัยนี้ พบข้อบกพร่องระหว่างส่งมอบบ้านทั้งหมด 6,360 รายการ จากโครงการก่อสร้างบ้านพรีคาสท์ 3 ชั้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพบว่าบริเวณห้องนอน1 พบข้อบกพร่องสำคัญในขั้นตอนลูกค้าตรวจรับบ้านมากที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้