การออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้เงินลงทุนต่ำ

  • วชรภูมิ เบญจโอฬาร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • จิรเดช เศรษฐกัมพู
  • ชาญชัย วงศ์ษา
  • ธีทัต ดลวิชัย
  • วรรณภา น่าบูรณะ
คำสำคัญ: คอนกรีตหล่อสำเร็จ, การบริหารโรงงาน, การผลิตกึ่งอัตโนมัติ, กระบวนการผลิต

บทคัดย่อ

การผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast concrete component) เป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนอกสถานที่ (Off-site construction) กิจกรรมการก่อสร้างหลักถูกย้ายไปดำเนินการที่โรงงาน ที่สามารถจัดการกระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูง ควบคุมคุณภาพงานได้ดีและสะดวกกว่า และใช้เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยงานได้ จึงทำให้ต้นทุนและระยะเวลาของงานก่อสร้างลดลง และเพิ่มคุณภาพและความสม่ำเสมอของงาน ลดความอันตรายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้างได้ ข้อดีมากมายดังกล่าวทำให้เทคโนโลยีนี้กำลังกลายเป็นวิธีการก่อสร้างหลักของโลกในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม การก่อตั้งโรงงานผลิตโดยเฉพาะแบบกึ่งอัตโนมัติต้องการเงินลงทุนสูงมากและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม การวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อออกแบบโรงงานผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติใหม่ที่ต้องการเงินลงทุนต่ำ เป็นการผสมผสานข้อดีของทั้งโรงงานแบบดั้งเดิมกับแบบสำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยการจัดวางตำแหน่งในสายการผลิต และการออกแบบเครื่องจักรสำหรับช่วยในกระบวนการผลิตสำคัญ ได้แก่ แบบหล่อคอนกรีต การเทคอนกรีต การขัดหน้าชิ้นงาน การถอดแบบ และการกองเก็บชิ้นงาน สุดท้ายเป็นการนำเสนอการประมาณเงินลงทุนสำหรับโรงงานผลิตใหม่นี้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง