ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

  • รศ.ดร.วิรัช หิรัญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ผศ.ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คำสำคัญ: การประมูลงาน, การก่อสร้าง, ผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับเหมาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 86 ราย ทำการสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถึงความสำคัญของปัจจัยด้านต่างๆ จำนวน 20 ปัจจัย และทำการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญโดยใช้ดัชนีชี้วัดลำดับความสำคัญสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในการพิจารณายื่นประมูลงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียน 2) ปริมาณงานในปัจจุบัน และ 3) อัตราผลตอบแทน โดยผลการทดสอบทางสถิติพบว่าความคิดเห็นของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ประสบการณ์แตกต่างกันและมีเงินทุนในการดำเนินการต่างกันให้ความเห็นในประเด็นความสำคัญเรื่องเงินทุนหมุนเวียนและอัตราผลตอบแทนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยในการพัฒนาระบบการตัดสินใจยื่นประมูลงานให้มีประสิทธิภาพได้

ประวัติผู้แต่ง

รศ.ดร.วิรัช หิรัญ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผศ.ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง