การพัฒนาวิธีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจวัดการทดสอบเสาเข็มแบบพลศาสตร์

  • ปรัชญา มาคำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สมโพธิ อยู่ไว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบพลศาสตร์, คอมพิวเตอร์วิทัศน์, ArUco marker, Python

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ได้พัฒนาวิธีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อตรวจวัดพฤติกรรมของเสาเข็มขณะทดสอบกำลังรับน้ำหนัก เปรียบเทียบกับกำลังที่ได้จากการทดสอบแบบพลศาสตร์ซึ่งวิเคราะห์ด้วย Case Pile Wave Analysis Program (CAPWAP) การตรวจวัดใช้เป้าชนิด ArUco ซึ่งสามารถวัดระยะห่างจากกล้องในแนว 3 มิติ ติดบนตุ้มน้ำหนักและหัวเสาเข็มทดสอบ นำมาวิเคราะห์ผ่านโค้ด OpenCV ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาไพธอน การเคลื่อนที่ของเป้าที่ตรวจวัดได้จะแปลงเป็นแรงและความเร็ว เพื่อคำนวณหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกด้วยวิธีของเคส ผลการศึกษาพบว่า การใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจจับเป้า ระยะห่างระหว่างกล้องกับเป้ามีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทางเนื่องจากเป้ามีขนาดพิกเซลที่เล็กลงเมื่อตั้งกล้องห่างจากเป้าไกลขึ้น ความเร็วที่วัดได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับการทดสอบแบบพลศาสตร์มีความใกล้เคียงกัน ส่วนการวัดแรงในเสาเข็มจะมีความคลาดเคลื่อนพอสมควรจากความผิดพลาดสะสมของการคำนวณความเร็วจากระยะทาง รวมถึงหากประมาณค่าความเร็วในการเดินทางของคลื่นและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของเสาเข็มผิดพลาด งานวิจัยนี้ได้แสดงถึงความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจวัดผลจากการทดสอบเสาเข็มแบบพลศาสตร์

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20