การปรับปรุงดินตะกอนหนองหารด้วยยางพาราและซีเมนต์ให้เหมาะสำหรับการก่อสร้างชั้นทาง

  • นายพัฒนศักดิ์ ชียพรรณา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • นัฐวุฒิ เหมะธุลิน
คำสำคัญ: แคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช, ซีเมนต์, ดินหนองหาร, ยางพารา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติดินจากหนองหารจังหวัดสกลนครบริเวณสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนแม่  สวนลูก) เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมใช้ก่อสร้างชั้นทาง ด้วยการผสมน้ำยางพาราที่เป็นน้ำยางสดและรักษาสภาพด้วยแอมโมเนีย ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีทั้งตัวอย่างที่ผสมน้ำยางพาราและผสมน้ำยางพารากับซีเมนต์ โดยปริมาณน้ำยางพาราใช้ค่าที่ร้อยละ 2.5, 5.0 และ 7.5 ส่วนปริมาณซีเมนต์ใช้ค่าที่ร้อยละ 4, 6 และ 8  ผลที่ได้จากการทดสอบพบว่า  ตัวอย่างที่ผสมน้ำยางพาราร้อยละ 2.5 และ 5 มีแนวโน้มที่ค่าความหนาแน่นแห้งเพิ่มขึ้น  แต่ในปริมาณยางพาราที่ร้อยละ 7.5 มีแนวโน้มที่ลดลง  ค่า C.B.R เพิ่มขึ้นและลดลงตามความหนาแน่นแห้ง  โดยปริมาณน้ำยางพาราที่เหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 6.1 ส่วนในตัวอย่างที่ผสมซีเมนต์ได้ทำการบ่มแห้งในอากาศ 28 วันก่อนนำมาการทดสอบ  ผลที่ได้พบว่าดินตัวอย่างมีความหนาแน่นและค่า CBR เพิ่มขึ้นตามปริมาณซีเมนต์

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20