การประเมินกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิลเป็นมวลรวมหยาบ

  • ศิริวุฒิ อนุศาสนรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
  • จักษดา ธำรงวุฒิ
  • พงศ์ธาดา กาตาสาย
  • เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
  • ชยกฤต เพชรช่วย
คำสำคัญ: ผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิล, มวลรวมหยาบ, กำลังรับแรงอัด, การออกแบบส่วนผสม

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ผิวทางหยาบแอสฟัลต์รีไซเคิล (coarse recycled asphalt pavement, coarse RAP) แทนที่มวลรวมหยาบปริมาณร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 โดยน้ำหนัก กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตถูกออกแบบตามมาตรฐาน ACI 211.1 มีค่าเท่ากับ 25 MPa 32 MPa และ 40 MPa ที่อายุบ่ม 28 วัน กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ Coarse RAP เป็นมวลรวมหยาบถูกนำมาเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธรรมชาติ จากการทดสอบพบว่า กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ผิวทางหยาบแอสฟัลต์รีไซเคิลขึ้นกับปริมาณการแทนที่ Coarse RAP โดยผลการทดสอบยังระบุว่ากำลังรับแรงอัดมีค่าลดลงอย่างเป็นระบบตามปริมาณ Coarse RAP ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้คอนกรีตที่ใช้ Coarse RAP เป็นมวลรวมหยาบที่อัตราส่วนการแทนที่ต่าง ๆ จะถูกเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธรรมชาติเพื่อนำเสนอสมการทำนายกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ Coarse RAP เป็นมวลรวม โดยสมการคณิตศาสตร์ถูกนำเสนอเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ผิวทางหยาบแอสฟัลต์รีไซเคิลต่อคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธรรมชาติและปริมาณการแทนที่ Coarse RAP สุดท้ายสมการที่นำเสนอในงานวิจัยจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมา

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-07
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>