กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแผงควบคุมโครงการการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับบนฐานแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Download Download PDF