NCCE25

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 หัวข้อ "วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดการประชุมโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Download Full Proceeding of NCCE25

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-14

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ EEC

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมปฐพี

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

วิศวกรรมแหล่งน้ำ