การศึกษาปัญหางานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมภายหลังการส่งมอบงานอาคารชุดแนวราบ

  • วรพันธ์ จิตต์อาจหาญ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: อาคารชุดแนวราบ, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ปัญหา

บทคัดย่อ

 อาคารชุดแนวราบมักพบความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบอาคาร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพตั้งแต่ในช่วงงานก่อสร้าง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบงานอาคารชุดแนวราบประเภทงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจและใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้พักอาศัยในอาคารชุดแนวราบจำนวน 411 คน จากนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่มีความถี่ และผลกระทบมากที่สุด สำหรับส่วนงานโครงสร้าง คือ ปัญหาถนนคอนกรีตแตกร้าว ส่วนงานสถาปัตยกรรมปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ปัญหาสีทาผนังหลุดร่อน แตกลายงา และปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหาการชำรุดของสายชำระในห้องน้ำ นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่แตกต่างกันมีความถี่ในการพบปัญหา และผลกระทบจากปัญหาที่แตกต่างกัน สุดท้ายงานวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการควบคุมคุณภาพในช่วงการก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้างต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

วรพันธ์ จิตต์อาจหาญ, สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้