คุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติในสัดส่วนที่แตกต่างกัน

  • ก้องรัฐ นกแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วรมิญช์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วชิรกรณ์ เสนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • ศุภชัย คำแปร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คำสำคัญ: แอสฟัลต์ซีเมนต์, น้ำยางพาราธรรมชาติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มวัสดุผสมเพิ่มเข้าไปในแอสฟัลต์คอนกรีต คือ น้ำยางพาราธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติของแอสฟัลต์คอน กรีต การใช้ยางพาราธรรมชาติช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบยางพาราธรรมชาติภายในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแนวทางเพิ่มการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล โดยทั่วไปคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติสามารถช่วยปรับปรุงให้ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังทำใ ห้อายุการใช้งานนานขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ในส่วนผสมน้อยลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 60/70 เป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ โดยใช้สัดส่วนยางพาราที่แตกต่างกันซึ่งมีการเติมยางพาราธรรมชาติร้อยละ 3, 5, 7, 9 และ 11 โดยน้ำหนัก ทดสอบหาค่าเพนิเทรชัน จุดอ่อนตัว จุดวาบไฟและจุดติดไฟ และการยืดดึง ผลการทดสอบพบว่าเมื่อปริมาณน้ำยางธรรมชาติในส่วนผสมเพิ่มขึ้น ค่าเพนิเทรชันมีแนวโน้มลดลง อุณหภูมิจุดอ่อนตัวเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจุดวาบไฟและจุดติดไฟน้อยลง และค่าการดึงยืดลดลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง