การวิเคราะห์กำลังต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างที่มีผนังก่อเสริมกำลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก

  • ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ผลักอาคาร, โครงสร้างผนังก่อ, การเสริมกำลัง, เฟอร์โรซีเมนต์, ตะแกรงเหล็กฉีก

บทคัดย่อ

บทความนี้แสดงการวิเคราะห์กำลังต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังก่ออิฐซึ่งมีการเสริมกำลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก โครงสร้างอาคารที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ โครงสร้างผนังก่อ ประกอบด้วยผนังก่ออิฐบางส่วนเนื่องจากมีช่องเปิดประตูและหน้าต่างขนาดกว้าง ในการออกแบบโครงสร้างเสริมกำลัง ใช้แบบจำลองเพื่อการคำนวณและ วิเคราะห์กำลังต้านทานของโครงข้อแข็งและโครงผนังก่อที่เสริมกำลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างเดิมและ โครงสร้างเสริมกำลังด้วยวิธีวิเคราะห์แบบสถิตไม่เชิงเส้นหรือการวิเคราะห์ผลักอาคาร ผลการศึกษา พบว่า กำลังต้านทานสูงสุดของโครงสร้างเสริมกำลังมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากการออกแบบประมาณ 14% กำลังต้านทานของผนังก่ออิฐและเสามีค่าสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเนื่องจากผลของการเสริมกำลังทำให้ค่าระดับความเสียหายของโครงสร้างแสดงด้วยค่าดัชนีความเสียหายบริเวณข้อหมุนพลาสติกมีค่าลดระดับลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้