ความแข็งแรงเฉือนของดินเสริมกำลังด้วยระบบรากต้นกระถินเทพา

  • มัณฑนา นันติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • พานิช วุฒิพฤกษ์
  • อิทธิพล มีผล
  • ศิริพัฒน์ มณีแก้ว
คำสำคัญ: ต้นกระถินเทพา, ความแข็งแรงเฉือนของดิน, การเสริมแรงด้วยราก, เสถียรภาพของดิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่มีการเสริมกำลังด้วยรากกระถินเทพาเปรียบเทียบกับดินเปล่า โดยได้ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของต้นกระถินเทพา ค่าความต้านทานแรงดึงของรากกระถินเทพาย ค่ากำลังเฉือนของดินดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพา นอกจากนี้ยังศึกษาแรงดึงของระบบรากกระถินในช่วงการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน นำกระถินเทพามาปลูกในกระบอกพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. ยาว 10 ซม. นำมาต่อเรียงกัน 3 ชิ้น แล้วหุ้มด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้น จากนั้นวัดขนาดและการเจริญเติบโต จากการศึกษาพบว่าต้นกระถินเทพาเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 12 เดือนมีความสูงมากกว่า 1 เมตร จากการทดสอบความต้านทานแรงดึงของรากพบว่ารากของต้นกระถินเทพาสามารถต้านทานแรงดึง 1,485 กรัมต่อตารางเซนติเมตร การทดสอบแรงเฉือนของดินที่เสริมความแข็งแรงด้วยระบบรากกระถินเทพาเมื่อเวลาผ่านไป 12 เดือนการเจริญเติบโตส่งผลต่อกำลังรับแรงเฉือนเพิ่มขึ้น ด้วยแรงดึง 0.139 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แรงถอนดึงของต้นกระถินเทพาเมื่ออายุ 12 เดือนเท่ากับ 55 กิโลกรัม กล่าวได้ว่าแรงเฉือนของดินเสริมกำลังด้วยรากกระถินเทพาและความต้านทานแรงดึงของรากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุของการปลูกและความชื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของลาดดินอย่างมีนัยสำคัญ

เผยแพร่แล้ว
2022-09-20