การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยขนาดเล็กด้วยการก่อสร้างแบบพับได้

  • พชร อมรสิทธิพิพัฒน์
  • พรณัฐชยา ไผ่อรุณรัตน์
  • สมพงษ์ รุ่งสว่าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • รศ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์
คำสำคัญ: เขตร้อนชื้น, โครงสร้างอาคารพับได้, การออกแบบชิ้นส่วนโครงถักที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด, ระเบียบวิธีการเรียนรู้กลุ่มอนุภาคอย่างครอบคลุม

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยขนาดเล็กแบบพับได้ในเขตร้อนชื้น ด้วยหลักการออกแบบชิ้นส่วนทางกล ร่วมกับหลักการออกแบบชิ้นส่วนโครงถักที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดโดยระเบียบวิธีการเรียนรู้กลุ่มอนุภาคอย่างครอบคลุม (CLPSO) ผลลัพธ์ของการศึกษานี้ให้แบบบ้านแฝดหลังคาจั่ว ที่สามารถพับเก็บใส่รถบรรทุกขนาดมาตรฐานได้ และมีน้ำหนักในส่วนโครงถักที่เบาที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง