ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่า สถานการณ์จะกลับมาเป็น ปกติเมื่อใด อีกทั้งการขยายระยะเวลาการประชุมให้ล่าช้าออก ไปจะส่งผลเสียต่อผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะ กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (NCCE25) สามารถดำเนินการไปได้ตามกำหนดการ เดิมคือ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายจัดการประชุมฯ จึงพิจารณาปรับรูปแบบการประชุมให้ เป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference) และมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- ขยายเวลาวันสุดท้ายการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ จนถึง อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2563
- แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 มิถุนายน 2563
- ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 16 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563
- การประชุมวิชาการ NCCE25 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สืบเนื่องจากการประชุมที่ปรับเป็นแบบออนไลน์ (Online Conference) จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ประชุมลดลงโดยปริยาย ฝ่ายจัดการประชุมฯพิจารณาปรับลดอัตราค่าลงทะเบียนลง ได้แก่

- นิสิตนักศึกษา/บุคลากรหน่วยงานรัฐ/สมาชิก วสท อัตรา 1,200 บาท ต่อบทความ
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท ต่อบทความ ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ NCCE25

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (NCCE25)

การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ 25 ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีอายุครบ 25 ปี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563  ในรูปแบบออนไลน์ (Online Conference) โดยมีเจ้าภาพร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาในภาคตะวันออก 3 สถาบัน ได้แก่ (i) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ii) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ (iii) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิศวกรรมโยธากับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC ซึ่งจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในบริเวณภาคตะวันออก เช่น ระบบราง, สนามบิน, ท่าเรือ, และเมืองใหม่ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโลกของการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาที่ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับ EEC เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

หัวข้อการจัดประชุม

 1. งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Forum)
 2. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
 3. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
 4. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
 5. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
 6. วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
 7. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)
 8. วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)
 9. วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
 10. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
 11. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
 12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering, WRE)

รูปแบบการจัดประชุม

1. การนำเสนอผลงานวิจัยและการประยุกต์
2. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา
4. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ 15 พฤศจิกายน - 29 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ ภายใน 15 มีนาคม 2563
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ขยายเวลา(ครั้งสุดท้าย) จนถึง อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2563
แจ้งผลพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 16 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2563
การประชุมวิชาการ NCCE25 15 - 17 กรกฏาคม 2563

ปรับอัตราค่าลงทะเบียนเป็นดังนี้
- นิสิตนักศึกษา / บุคลากรหน่วยงานรัฐ / สมาชิก วสท อัตรา 1,200 บาท ต่อบทความ
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท ต่อบทความ

Announcements

ประกาศ ถึงผู้นำเสนอบทความในการประชุม NCCE25

2020-07-22

การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอบทความ

ผู้ที่นำเสนอบทความในการประชุมออนไลน์ NCCE25 สามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตรออนไลน์ และหนังสือรับรองการเข้าร่วมประชุม ได้ที่

https://bit.ly/2ZPTDpm

โดยผู้นำเสนอสามารถค้นเกียรติบัตรและหนังสือรับรองได้จากรหัสบทความที่ใช้ในการนำเสนอในการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายจัดการประชุม NCCE25

Read more about ประกาศ ถึงผู้นำเสนอบทความในการประชุม NCCE25

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 25 (2020): เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2563
NCCE25

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 หัวข้อ "วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดการประชุมโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Download Full Proceeding of NCCE25

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-14

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ EEC

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมปฐพี

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

วิศวกรรมแหล่งน้ำ

ดูทุกฉบับ