ผลศึกษาเบื้องต้นของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความซึมได้ของดินทรายแป้ง

  • ธีราพัทธ์ รฐาหิรัญโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
คำสำคัญ: ค่าความซึม, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ความพรุน, ค่าขนาดประสิทธิผล, ช่องว่างประสิทธิผล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความซึมได้ของดินทรายแป้งในเขตอุบลราชธานี โดยใช้การทดสอบหาค่าความซึมได้แบบความดันแปรผันของดินทรายแป้งและลูกปัดขนาดต่างๆ โดยทำการแปรผันค่าความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบ การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มุ่งเน้นที่ตัวแปรที่มีผลต่อนำค่าความซึมได้ คือ ขนาดช่องว่างประสิทธิผล ค่าอัตราส่วนช่องว่าง ค่าขนาดประสิทธิผลเม็ดดิน  ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่า e (void ratio) และ มีผลอย่างมีนัยยะต่อค่าความซึมได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

Chapuis, R. P. (2004). Predicting the saturated hydraulic conductivity of sand and gravel using effective diameter and void ratio. Canadian geotechnical journal, 41(5), 787-795.
Vukovic, M., & Soro, A. (1992). Determination of hydraulic conductivity of porous media from grain-size composition.
Slichter, C. S. (1898). A Theoretical Investigation of the Motion of Ground Waters. 19th. Ann. Rpt. US ‘Geol. Survey Part II, 301.
Hazen A (1892) Some physical properties of sand and gravel, with special reference to their use in filtration. Massachusetts State Board of Health, 24thAnnual Report, Boston
NAVFAC (1974). Design Manual- Soil Mechanics, Foundations and Earth Structures (DM-7). US Department of Navy Printing Office, Washington
ASTM Standard D2434-68 (2006) Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Falling Head). ASTM International, West Conshohocken, PA, DOI: 10.1520/D2434- 68R06, www.astm.org
Kenney TC, Lau D, Ofoegbu GI (1984) Permeability of compacted granular materials. Can Geotech J 21: 726-729
Kresic N (1998). Quantitative Solutions in Hydrogeology and Groundwater Modeling. Lewis Publishers, Florida
AAPG Student. (2014, September 28). Introduction to Petrophysics [Web log post]. Retrieved June 28, 2017, from https://aapgscui.wordpress.com
เผยแพร่แล้ว
2020-07-09