กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานทางไฟฟ้ากับสมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน Download Download PDF