กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบดอัด Download Download PDF