กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินเสถียรภาพของฐานรากคันทางโดยวิธี Plate Bearing Test และ Dynamic Penetration Test Download Download PDF