การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอโพลิเมอร์ดินขาว-เถ้าแกลบกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

  • ฆนากานต์ มาศโอสถ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • พานิช วุฒิพฤกษ์
  • อิทธิพล มีผล
  • สยาม แกมขุนทด
  • ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
คำสำคัญ: จีโอโพลิเมอร์, กำลังรับแรงอัดแบบไม่จำกัด, โซเดียมไฮดรอกไซด์, ความทนทาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงดินเหนียวกรุงเทพโดยใช้ดินขาวและเถ้าแกลบกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ นำดินขาว (KA) ผสมให้เข้ากันดีกับเถ้าแกลบ (RA) ในสัดส่วน KA: RA 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 จากนั้นผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 8 โมลาร์โดยใช้ปริมาณความชื้นเหมาะที่สุด ตัวอย่างที่ให้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด (qu) คือตัวอย่างที่มีสัดส่วน KA: RA 70:30 ซึ่งใช้เป็นสารปรับปรุงดิน นำดินเหนียวตัวอย่างมาปรับปรุงด้วยการแทนที่ด้วย KA-RA จีโอโพลิเมอร์ 10, 20, 30, 40 และ 50% โดยน้ำหนักของดินแห้ง บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 25, 70 และ100°c เป็นเวลา 7, 14, 28, 60 และ 120 วัน นำตัวอย่างมาทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมประกอบด้วยความแข็งแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (qu) ความคงทนภายใต้สภาวะแห้งและเปียก และการซึมผ่าน ตัวอย่างดินถูกแทนที่ด้วย KA-RA geopolymer 30% ที่ระยะเวลาบ่ม 60 วันและอุณหภูมิการบ่ม 70°c ให้ค่า qu 115.38 ksc ซึ่งใกล้เคียงกับ qu ที่อุณหภูมิการบ่ม 100°c แต่มีข้อดีคือประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ค่า qu หลังจากสภาวะเปียกและแห้ง 12 รอบเท่ากับ 93.55 ksc ซึ่งสอดคล้องกับ ASTM D559 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (k) เท่ากับ 7.25 x 10-7 cm / s ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุที่ไม่อนุญาตให้น้ำซึมผ่านและยืดอายุการใช้งานได้เช่นกัน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

[1] Davidovits, J., “Geopolymers of The First Generation: SILIFACE-Process. Paper Presented at The Geopolymer’ 88, First European Conference on Soft Minerallurgy, Compiegne, France, 1988c. Davidovits, J., “High-Alkali Cements for 21st Century Concretes”, Paper Presented at The V. Mohan Malhotra Symposium on Concrete Technology: Past, Present and Future, University of California, Berkeley, 1994a.
135
[2] Davitdovits, J., “Properties of Geopolymer Cements”, In Kiev (Eds.), Proceedings of The First International Conference on Alkaline Cements and Concretes, Scientific Research Institute on Binders and Materials, Kiev State Technical University, Kiev, Ukraine, 1994b, pp.131-149.
[3] Davidovits, J.,James C., 1999, Chemistry of Geopolymeric Systems Terminology in Geopolymer ’99, International Conference,fraance, (1): 9-40. Davidovits, J., “Green-Chemistry and Sustainable Development Granted and False Ideas About Geopolymer-Concrete”, Paper presented at the International Workshop on Geopolymers and Geopolymer Concrete (GGC), Perth, Australia, 2004.
[4] Duxson, p., Fernandez-Jimenez, A., Provis, J.L., Lukey, G.C., Palomo, A. and Van Deventer, J.S.J., “Geopolymer Technology: The Current State of The Art”, Journal of Materials Science, Vol. 42, (2007b), pp. 2917-2933.
[5] Fernandez-Jimenez, A. and Palomo, A., “Characterisation of Fly Ashes: Potential Reactivity as Alkaline Cements”, Fuel, Vol. 82, 2003, pp. 2259-2265.
[6] เชิดชนินทร์ หมดมลทิน, พานิช วุฒิพฤกษ์ และชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข. ปัจจัยที่มีผลต่อดินเหนียว กรุงเทพที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
[7] Uddin, K. “Strength and deformation characteristics of cement-treated Bangkok clay.” D.Eng
[8] K. Somma, C. Jaturapitakukl, P. Kajitvichynukul ,P. Chindaprasirt . NaOH-Activated Ground Fly Ash Geopolymer Cured at Ambient Temperature, Fuel, 90 (2011), 2118-2124.
[9] Mehta, P.K., “Greening of The Concrete Industry for Sustainable Development”, ACI Concrete International, Vol. 24, No. 7, (2002), pp.23-28.
[10] F.N. Okoye, J. Durgaprasad, and N.B. Singh., “Fly ash/Kaolin based geopolymer green concretes and their mechanical properties”, Published online, 2015, Nov 7.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-09
How to Cite
[1]
มาศโอสถฆ., วุฒิพฤกษ์พ., มีผลอ., แกมขุนทดส. และ คงสมศักดิ์สกุลศ. 2020. การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอโพลิเมอร์ดินขาว-เถ้าแกลบกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), GTE21.

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้