หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (NCCE25)

การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ 25 ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีอายุครบ 25 ปี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (Online Conference) โดยมีเจ้าภาพร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาในภาคตะวันออก 3 สถาบัน ได้แก่ (i) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ii) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ (iii) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิศวกรรมโยธากับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC ซึ่งจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในบริเวณภาคตะวันออก เช่น ระบบราง, สนามบิน, ท่าเรือ, และเมืองใหม่ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโลกของการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาที่ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับ EEC เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

หัวข้อการจัดประชุม

 1. งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Forum)
 2. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
 3. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
 4. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
 5. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
 6. วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
 7. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)
 8. วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)
 9. วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
 10. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
 11. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
 12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering, WRE)

รูปแบบการจัดประชุม

1. การนำเสนอผลงานวิจัยและการประยุกต์
2. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา
4. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ 15 พฤศจิกายน - 29 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ ภายใน 15 มีนาคม 2563
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ขยายเวลา(ครั้งสุดท้าย) จนถึง อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2563
แจ้งผลพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 16 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2563
การประชุมวิชาการ NCCE25 15 - 17 กรกฏาคม 2563

ปรับอัตราค่าลงทะเบียนเป็นดังนี้
- นิสิตนักศึกษา / บุคลากรหน่วยงานรัฐ / สมาชิก วสท อัตรา 1,200 บาท ต่อบทความ
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท ต่อบทความ