กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว

  • สมพร งามทวี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • รุ่งโรจน์ อยู่รอด
  • นราศักดิ์ แสนกล้า
  • กริชฌากรณ์ มูลเสนา
  • ศตคุณ เดชพันธ์
  • ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
  • ธนากร ภูเงินขำ
คำสำคัญ: คอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว, เถ้าลอยแคลเซียมสูง, กากดินล้าง, ซิลิกาฟูม, สมบัติเชิงกล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมกากดินล้างและซิลิก้าฟูม โดยใช้สัดส่วนของเถ้าลอยแคลเซียมสูงต่อ
กากดินล้างต่อซิลิกาฟูมเท่ากับ 100:0:0, 90:10:0, 90:5:5, 80:20:0, 80:15:5, 80:10:10, 70:30:0, 70:25:5, 70:20:10 และ 70:15:15 ตามลำดับ งานวิจัยนี้ใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 10 โมลาร์ เป็นสารละลายด่างในส่วนผสม โดยทำการทดสอบระยะเวลาการก่อตัว กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว ผลการทดสอบ พบว่า
การใช้กากดินล้างแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงสำหรับการผลิตคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วช่วยชะลอระยะเวลาการก่อตัวได้ กำลังอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการใช้กากดินล้างและซิลิกาฟูม จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า คอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมกากดินล้างร้อยละ 10 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนผสมควบคุม

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

Davidovits, J. (1991). Geopolymers - Inorganic polymeric new materials. Journal of Thermal Analysis, 37(8): pp. 1633-1656.

Chindaprasirt, P. and Rattanasak, U. (2010). Utilization of blended fluidized bed combustion (FBC) ash and pulverized coal combustion (PCC) fly ash in geopolymer, Waste Management, 30: pp. 667-672.

Pangdaeng, S., Phoo-ngernkham, T., Sata, V., Chindaprasirt, P. (2014). Influence of curing conditions on properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement as additive. Materials & Design,. 53, pp. 269-274.

Abrams, D. A., Design of Concrete Mixtures, Bulletin 1, Structural Materials Research Laboratory, Lewis Institute, Chicago, Revised Edition, 1918

Chindaprasirt, P. and Jaturapitakkul, P., Cement, Pozzolan and Concrete, 6th edition

ASTM C618-17a (2017). Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use as a mineral admixture in concrete, annual book of ASTM standards, vol. 04.02.

ASTM C39M-18 (2018).Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, Annual Book of ASTM Standard, Vol.04.02.

ASTM C469 (2002). Standard test method for static modulus of elasticity and Poisson’s ratio of concrete in compression. Annual Book of ASTM Standard, Vol.02.01.

Chindaprasirt P., De Silva P., Sagoe-Crenstil K. and Hanjitsuwan S. (2012). Effect of SiO2 and Al2O3 on the setting and hardening of high calcium fly ash-based geopolymer systems. Journal of Materials Science, 47: pp. 4876-4883.

Kroehong W., Sinsiri T., Jaturapitakkul C., and Chindaprasirt P. (2011). Effect of palm oil fuel ash fineness on the microstructure of blended cement paste, Construction Building and Materials, 25(11): pp. 4095-4104.

Sofi M., van Deventer J.S.J., Mendis P.A., and Lukey G.C. (2007). Engineering properties of inorganic polymer concretes (IPCs), Cement and Concrete Research, 37: pp. 251–257.

Phoo-ngernkham T., Phiangphimai Ch., Damrongwiriyanupap N., Hanjitsuwan S., Thumrongvut J. and Chindaprasirt P. (2018). A Mix Design Procedure for Alkali-Activated High-CalciumFly Ash Concrete Cured at Ambient Temperature. Advances in Materials Science and Engineering, 2018: pp. 1-13.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-07
How to Cite
[1]
งามทวีส., อยู่รอดร., แสนกล้าน., มูลเสนาก., เดชพันธ์ศ., ดำรงวิริยะนุภาพณ. และ ภูเงินขำธ. 2020. กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), MAT27.

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้