กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์อัตราการทรุดตัวของชั้นดินของกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูล InSAR Download Download PDF