กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของลักษณะลมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภัยแล้ง Download Download PDF