การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

  • อาทร ชูพลสัตย์
  • ณรงค์ กุหลาบ
  • เดชา จันทสิทธิ์
  • ธนพล ทองคงหาญ
  • ณัฐพงษ์ เกยพระยา ภาควิชาวิสวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำสำคัญ: โครงถัก, Microsoft Excel, ไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป, ไม้ไอศกรีม

บทคัดย่อ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยเริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ เลือกรูปแบบโครงถักที่สนใจ และทำการสร้างสูตรสำหรับใช้ในการวิเคราะห์โครงถักด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้นนำโครงถักที่ได้เลือกไว้ทั้งสิ้น 9 รูปแบบ มาทำวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel, โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป แล้วทำการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก ของทั้งสองโปรแกรม และทำการประกอบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีมเพื่อนำไปทดสอบรับน้ำหนักบรรทุก และทำการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวจากการทดสอบ กับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป

ผลจากการเปรียบเทียบโครงถักที่แตกต่างกันทั้งหมดจำนวน 9 รูปแบบ ที่น้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการวิเคราห์สูงสุดเท่ากับ 50 กิโลกรัม พบว่าค่าแรงภายในจากการวิเคราะห์โครงถักด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป นั้นมีค่าที่แตกต่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ 1.21 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 4.10 และได้ผลการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวจากการทดสอบ กับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป มีค่าใกล้เคียงกัน ต่างกันอยู่เพียงแค่ร้อยละ 2.62 จากผลการเปรียบเทียบข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรม Microsoft Excel สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการออกแบบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีม จำนวน 9 รูปแบบ แทนการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูปได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

ณัฐวุฒิ ศุภรสิงห์ ไพศาล สุขรุ่งเรืองชัย และลลิตา ยั่งยืน ,การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีม , สาขาวิสวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , 2560

สิทธิชัย แสงอาทิตย์, ทฤษฏีโครงสร้าง, พิมพ์ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,นครราชสีมา, 2557

วีระพงษ์ ไชยสถิตวานิช ,พัฒนาการคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสม สำหรับโครงถักที่มีพฤติกรรมไม่เชิงเส้นด้วยวิธีงานสมมุติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ,คู่มือการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย Multiframe 4D ,พิมพ์ครั้งที่ 1 , สถาบันฝึกอบรมทางวิศวกรรมและก่อสร้าง TumCivil.com Training Center , 2556

วรพรรณ วงศ์สรรคกร ,พัฒนาการคำนวณและออกแบบโครงถักเหล็กระนาบอย่างเหมาะสมด้วยวิธีงานสมมุติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล, การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของโครงข้อหมุนที่ใช้วัสดุน้อยที่สุด, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543
เผยแพร่แล้ว
2020-07-09
How to Cite
[1]
ชูพลสัตย์อ., กุหลาบณ., จันทสิทธิ์เ., ทองคงหาญธ. และ เกยพระยาณ. 2020. การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), STR16.

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้