คณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการ
2 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรรมการ
4. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
5. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรรมการ

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

1. ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ ประธานกรรมการ
2 อ.อลงกต ไชยอุปละ กรรมการ
3. ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ กรรมการ
4. ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ กรรมการ
5. ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา กรรมการ
6. ดร.ดาราพร ผุสิงห์ กรรมการ
7. รศ.ดร.วิเชียร ชาลี กรรมการ
8. ผศ.ดร.สยาม ยิ้มศิริ กรรมการ
9. ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว กรรมการ
10. ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา กรรมการ
11. ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช กรรมการ
12. ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ กรรมการ
13. ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง กรรมการ
14. ผศ.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ กรรมการ
15. ผศ.ดร.วีรพร พงศ์ติณบุตร กรรมการ
16. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ กรรมการ
17. ดร.เที่ยง ชีวะเกตุ กรรมการ
18. ดร.นพคุณ บุญกระพือ กรรมการ
19. ดร.อมรชัย ใจยงค์ กรรมการ
20. ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ กรรมการ
21. ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ กรรมการ
22. ผศ.ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม กรรมการ
23. ดร.จรัญ ศรีชัย กรรมการ
24. ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ กรรมการ
25. ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน กรรมการ
26. ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์ กรรมการ
27. ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์ กรรมการ
28. อ.ชาตรี งามเสงี่ยม กรรมการ
29. อ.พงศธร จันทร์ตรี กรรมการ
30. อ.ณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว กรรมการ
31. อ.ธนพล ญาณวีรศักดิ์ กรรมการ
32. อ.สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช กรรมการ
33. อ.บุราฉัตร กิตติกรจรัส กรรมการ
34. อ.ปิยะพงษ์ ศรีรัตน์ กรรมการ
35. ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ
36. ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ กรรมการ
37. ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา กรรมการและเลขานุการ