กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เงื่อนไขและข้อพิจารณาในการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกจากการชนบนทางยกระดับ Download Download PDF