กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่เป็นดินไม่เชื่อมแน่น Download Download PDF