กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย Download Download PDF