กำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง

  • ลีน่า ปรัก
  • ทวีชัย สำราญวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: คอนกรีต, เส้นใยเหล็ก, คานคอนกรีตเสริมเหล้ก, คลอไรด์, กำลังดัด

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษากำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง รวมทั้งกำลังอัดและกำลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตด้วย โดยใช้เส้นใยเหล็กในปริมาณ 0.50% โดยปริมาตรของคอนกรีต ทำการทดสอบกำลังอัดและกำลังแบบผ่าซีกของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน และทดสอบกำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายหลังเผชิญวัฏจักรเปียกสลับแห้งด้วยสารละลายคลอไรด์เข้มข้น 5.0% เป็นเวลา 2 ปี จากผลการทดลอง พบว่า กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็กและคอนกรีตควบคุมไม่แตกต่างกัน แต่กำลังดึงของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กสูงกว่าคอนกรีตควบคุมที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก กำลังดัดของคานคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็กสูงกว่าคานคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก และกำลังดัดของคานคอนกรีตที่เผชิญกับสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ต่ำกว่าคานคอนกรีตที่เผชิญกับน้ำเปล่า

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

[1] Zhang, P., Wan, J., Wang, K. and Li, Q. (2017). Influence of nano-SiO2on properties of fresh and hardened high- performance concrete: a state-of-the-art review. Construction and Building Materials, 148, pp. 648–658.
[2] Lan, L. (2014). A new experimental study on the basic mechanical properties of concrete, Dalian University of Technology, Dalian, China, 2014.
[3] Mohammed, T. J., Bakar, B. A. and Bunnori, N. M. (2016). Torsional improvement of reinforced concrete beams using ultra highperformance fiber reinforced concrete (UHPFC) jackets–experimental study. Construction and Building Materials, 106, pp. 533–542.
[4] Ya-Mei, H. and Li-Hua, W. (2018). Study on mechanical properties of green concrete. China Rural Water and Hydropower, 1, pp. 150–153.
[5] Zhang, P., Zhao, Y.-N., Li, Q.-F., Zhang, T.-H. and Wang, P. (2014). Mechanical properties of fly ash concrete composites reinforced with nano-SiO2 and steel fiber. Current Science, 106(11), pp. 1529–1537.
[6] Jaivignesh, B. and Sofi, A. (2017). Study on mechanical properties of concrete using plastic waste as an aggregate. Earth and Environmental Science, 80(1).
[7] Akca, A. H. and Ozyurt, N. (2018). Effects of re-curing on residual mechanical properties of concrete after high temperature exposure. Construction and Building Materials, 159, pp. 540–552.
[8] คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์., การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต. ความคงทนของคอนกรีต :30
[9] ASTM C39 (2004). Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens. Annual Book of ASTM Standard, 04.02.
[10] ASTM C496 (2004). Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens. Annual Book of ASTM Standard, 04.02.
[11] ASTM C78 (2004). Standard test method for flexural strength of concrete (using simple beam with third-point loading). Annual Book of ASTM Standard, 04.02.
[12] Zheng, Y., Wu, X., He, G., Shang, Q., Xu, J., & Sun, Y. (2018). Mechanical properties of steel fiber-reinforced concrete by vibratory mixing technology. Advances in Civil Engineering, pp. 1–11.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-09
How to Cite
[1]
ปรักล. และ สำราญวานิชท. 2020. กำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), STR40.

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้